คืออะไร

  

    2) บริการผู้ช่วยธุรการ    -   บริการช่วยเหลือการทำงานของบุคลากรโรงเรียน เช่น นำเข้าข้อมูลโรงเรียน ฯลฯ