ประโยชน์ที่ได้รับ

ประโยชน์ที่ครอบคลุมทุกระดับ

  

   ระดับภาพรวม

      1) แก้ปัญหาทุจริตปลอมแปลงเอกสาร ปพ.1

      2) มีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลไว้ที่เดียว ภายใต้การกำกับดูแลโดยภาคเอกชนที่มีความ เชี่ยวชาญ

      3) ได้เทคโนโลยีทางด้านการศึกษาชั้นนำระดับสากลเพื่อมุ่งหน้าสู่ AEC

      4) ลดปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรโดยใช้บริการที่มีเทคโนโลยีเฉพาะด้านมาแทน

  

   ระดับปฏิบัติการ/การบริหารสถานศึกษา

      1) มีระบบบริหารจัดการการศึกษา อาทิ ระบบฐานข้อมูลนักเรียน ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน ระบบ จัดตารางการเรียน การสอน ระบบจัดเก็บ

          เอกสาร ระบบส่งออกรายงานที่มีประสิทธิภาพ

      2) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารจัดการระบบการ ศึกษา รองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศ

          ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

      3) ระบบมีการใช้งานรองรับได้หลายภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

      4) ข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญของโรงเรียน ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐาน เดียวกันทุกโรงเรียน

      5) ฐานข้อมูลกลาง สามารถเข้าถึงได้จากทุกฝ่ายทุกแผนก จึงทําให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวและมีการ ปรับปรุงข้อมูลที่ตรงกันตลอดเวลา

      6) ลดภาระและลดความซ้ำซ้อนในการทํางาน

      7) สามารถออกรายงานที่ต้องใช้ข้อมูลเดียวกัน และออกรายงานให้กับองค์กรต้นสังกัดได้อย่างถูก ต้องและรวดเร็ว

      8) เสริมสร้างภาพพจน์ในการทํางานอย่างมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน และสร้างความน่าเชื่อถือ แก่ระบบจัดการศึกษาในโรงเรียน

      9) ผู้บริหาร ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่สําคัญของโรงเรียน ที่อยู่ในระบบได้อย่างทันท่วงที

          และสามารถสืบค้นย้อนหลังได้

    10) ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา มีเวลาพัฒนาการสอนได้มากและมีประสิทธิภาพขึ้น เนื่องจากมีระบบ สารสนเทศเข้ามาแบ่งเบาภาระ

          การบริหารงานวิชาการ

    11) ลดจํานวนบุคลากรที่ทํางานลง เนื่องจากระบบจะเข้าไปช่วยบริหารงานอย่างเป็นขั้นตอนแทน

    12) โรงเรียนได้ใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษาโดยที่ ไม่ต้องเสียเงินซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่

    13) ไม่ต้องเสียเงินซื้อกระดาษเพิ่ม เพราะสามารถเรียกดูข้อมูลได้จากระบบทันที

    14) ไม่ต้องเสียเวลาอบรมการใช้งานบ่อยๆ

    15) ไม่ต้องเสียเวลาในการอัพเดตระบบฯ เพราะจะมีผู้ดูแลและดําเนินการให้อย่างสม่ำเสมอ