โทร. 080 080 3000        |      info@webinnovation.com

“ เราคือนวัตกรรมระบบบริหารสถานศึกษาสมัยใหม่ ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ซอฟแวร์ที่เน้น  

    เรื่องการออกเอกสาร ปพ. เพียงอย่างเดียว แต่เรามุ่งเน้นบริการให้ความช่วยเหลือ    

          โรงเรียนในแต่ละด้าน อาจจัดได้ว่าเราคือผู้ช่วยธุรการอีกคนหนึ่งของคุณ ”