คืออะไร

           บริการ Cloud School -  บริการพื้นที่ส่วนกลางในการจัดเก็บข้อมูล โรงเรียน นักเรียน ครู วิชาเรียนและ

                                            โครงสร้างหลักสูตรอย่างเป็นระบบ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง