คืออะไร

     

    5) มีระบบสารสนเทศ      -   ที่เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาที่ทันสมัย ช่วยแก้ไขปัญหาพร้อม

                                            ทั้งมีมาตรฐานกลางสำหรับเก็บข้อมูลจากระดับโรงเรียนถึงภาพรวมระดับประเทศ