คืออะไร

    

    3) บริการจัดทำปพ.1      -   บริการช่วยเหลือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ ปพ.1 ตั้งแต่นำเข้าข้อมูลจนจัดพิมพ์

                                            อย่างครบวงจร